Kancelaria parafialna
Wpisany przez ks. Proboszcz   

 

KANCELARIA PARAFIALNA w naszej parafii jest przede wszystkim okazją do spotkania wiernych z kapłanem.

Kancelaria jest czynna w dni powszednie po Mszy św. W sprawach pilnych o każdej porze.

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia RODO dokumenty wydawane są

wyłącznie osobom, których dane  przechowywane są w archiwach kancelarii

parafialnej lub opiekunom prawnym(w przypadku osób niepełnoletnich).

Istnieje również możliwość przesłania dokumentów do konkretnej parafii.


WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I DO KATOLICKIEGO POGRZEBU


1. CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane o rodzicach i chrzestnych,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • zezwolenie na chrzest jeśli odbywa się poza parafią zamieszkania rodziców dziecka

A. Chrzestni:
Według kanonu 874 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, by móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:

* być wyznaczonym przez rodziców dziecka;
* posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
* mieć ukończony szesnasty rok życia, być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji;
* nie być ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
* być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.


Instrukcja Duszpasterska Episkopatu Polski z 1995 roku dodaje:

* ukończony 15 rok życia;
* być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła - nie wolno więc dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego np. osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.


Chrzestnym może być również wierny Kościoła prawosławnego, jeżeli:

* życzą sobie tego rodzice dziecka dla uzasadnionych powodów;
* jest zapewnione wychowanie dziecka w wierze katolickiej;
* pierwszym chrzestnym jest katolik;
* ukończył 15 lat, został ochrzczony w Kościele prawosławnym, którego wiarę wyznaje.


B. Świadek chrztu:

Mogą nimi być chrześcijanie innych wspólnot odłączonych, wyznających wiarę wspólnoty, w której zostali ochrzczeni. Warunki powołania świadka chrztu są takie, jak przy dopuszczeniu chrzestnych z Kościoła prawosławnego. Świadek chrztu może jedynie, w razie potrzeby, zaświadczyć, że chrzest rzeczywiście się odbył. Przy takim rozumieniu zadania świadków chrztu wydaje się możliwe, by w sytuacjach wyjątkowych były powoływane do tej funkcji osoby, które np. żyją w związkach niesakramentalnych, zerwały w jakikolwiek sposób swoją więź z Kościołem, mimo że były ochrzczone, a nawet nieochrzczone deklarujące się jako ateiści.

 


2. BIERZMOWANIE

 • świadectwo chrztu,
 • poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad
 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

 

3. I KOMUNIA

 • świadectwo chrztu dziecka,
 • pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania jeśli dziecko jest z poza parafii.

 

4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • aktualne, tj. do 6 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • jeśli ślub odbywa się poza parafią młodych – należy dołączyć pozwolenie parafii jednej ze stron na ślub poza parafią
 • z kompletem dokumentów zapraszamy do kancelarii w celu spisania, przewidzianego prawem kanonicznym, protokołu przedślubnego
 • po spisaniu protokołu zostaną wypisane zapowiedzi, które należy dostarczyć do parafii zamieszkania

 

5. POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu z USC, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu( zaświadczenie od kapelana szpitala)
 • w wypadku, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły był wierzącym i praktykującym katolikiem i ma prawo do pogrzebu katolickiego. To zaświadczenie wystawia proboszcz zmarłego

 

Tu jesteś

Start KANCELARIA PARAFIALNA
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK